Legislativa

Zákon 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu

  • § 40 definuje povinnost zajistit závodní preventivní péči (ZPP) takto: „Organizace jsou povinny zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči.“ Organizacemi se pro tyto účely rozumí fyzické osoby podnikající dle zvláštních předpisů a právnické osoby bez výjimky, tedy závodní preventivní péči jsou povinni zajistit i drobní zaměstnavatelé všech typů, pro všechny profese, všechny pobočky, pracoviště a profese, včetně administrativních

  • § 9 odst. 2 zákona 20/1966 Sb. upravuje vyloučení svobodné volby lékaře, tedy právo zaměstnavatele určit zaměstnanci, kdo mu bude péči v rámci ZPP poskytovat. Stanoví, že možnost volby lékaře a zdravotnického zařízení se netýká závodní preventivní péče.

  • § 18 a) téhož zákona vymezuje úkol ZPP takto: „Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.“

  • § 35 a) stanovuje následující náplň činnosti: „Zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví.“

Zákoník práce

§ 133 Povinnosti zaměstnavatele


Zaměstnavatel je povinen:


  • Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

  • Informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis, 24c)

  • Zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem 24c) vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze,

  • Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním a účastnit se lékařských preventivních prohlídek a mimořádných preventivních prohlídek v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 24c) nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdravíe


§ 92 Ukládání pokut:


  • Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo na jeho základě, právním předpisem hygienika podle § 85 a za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zvláštními právními předpisy k ochraně zdraví při práci a k zajištění a výkonu závodní preventivní péče uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000 Kč.