24-hodinové měření krevního tlaku

Ve snaze o lepší kompenzaci krevního tlaku pořídila naše ambulance přístroj, který umožňuje 24-hodinové měření krevního tlaku. Co to je 24-hodinové monitorování tlaku krve (TK Holter), za jakým účelem se provádí a jaké jsou jeho cíle?


Jednotlivě a příležitostně naměřené vysoké hodnoty tlaku v ordinaci a v podstatě ve fyzickém klidu běžným tlakoměrem ještě nemusejí znamenat onemocnění vysokým krevním tlakem, takzvanou hypertenzní nemoc, protože mohou být ovlivněny celou řadou rušivých vlivů.


24-hodinové monitorování tlaku krve, nesprávně nazývané též tlakový Holter (zkratka ABPM - Ambulatory Blood Pressure Monitoring), je metoda spočívající v měření krevního tlaku speciálním digitálním tlakoměrem malých rozměrů, který je vybaven pamětí, do které se naměřené hodnoty krevního tlaku ale i pulzu zaznamenají. Měření probíhá automaticky v běžném denním režimu, při běžných denních činnostech a také v období spánku bez přítomnosti lékaře či zdravotní sestry.


Zpracování výsledků

Z naměřených hodnot jsou následně vypočteny průměry za období dne, období spánku a za celé období 24 hodin, vyhledány maximální a minimální tlaky, případně je vypočteno procento hodnot nad limit normy. Tím je vyloučen rušivý vliv přítomnosti lékaře či zdravotní sestry a prostředí zdravotnického zařízení (označovaný jako syndrom bílého pláště), je také zohledněn vliv běžné fyzické aktivity na krevní tlak a také přítomnost normálního poklesu tlaku v období spánku.


Vypočtené průměry pak umožňují jednak s jistotou stanovit či vyloučit hypertenzi, vyloučit zmíněný syndrom bílého pláště či vliv jiných rušivých faktorů a umožňují především stanovit závažnost hypertenze a tedy její rizikovost. Víme, že vysoký krevní tlak je významným rizikovým faktorem srdečních onemocnění, především infarktu srdečního, ale také cévní mozkové příhody. Vysoký krevní tlak je spojen s řadou komplikací - očních, ledvinových, cévních a jeho rizikovost je závislá na stupni závažnosti hypertenze. Vyšetření také umožňuje odhalení nebezpečných příhod poklesu krevního tlaku, takzvané hypotenze, která může být příčinou závratě, případě i ztráty vědomí (mdloby, synkopy). Proto je toto vyšetření přínosné také pro nemocné vyšetřované pro náhlou ztrátu vědomí.


Postup měření

Měření probíhá podobně jako u běžně prodávaných digitálních tlakoměrů, kdy je na paži umístěna měřící manžeta vybavená čidlem, které snímá zvuky vycházející z pulzující pažní tepny. Nafouknutí manžety zajišťuje malý kompresor, vypuštění manžety automatický ventil, nafukování a vypouštění manžety je řízeno mikroprocesorem v přístroji. Naměřené hodnoty tlaku a tepové frekvence v průběhu dne a noci jsou zaznamenány do paměti přístroje a odtud po odevzdání přístroje přepsány na pevný disk počítače.


Poté jsou výsledky měření zpracovány speciálním programem - především jsou vypočteny průměrné hodnoty tlaku za denní interval, interval období spánku a za celkový interval 24 hodin. Následně jsou vyhledána maxima a minima tlaku a vypočteno procento hodnot, které jsou nad limitem normálního tlaku pro daný interval. Vypočtené průměry jsou porovnány se stanovenými normami a podle toho je krevní tlak označen jako nízký (hypotenze), optimální, normální, mírně zvýšený, středně závažně nebo závažně zvýšený.


Co mi můžete tímto vyšetřením zjistit a jaký to pro mne bude mít přínos?

Vyšetření vylučuje rušivé vlivy přítomnosti lékaře či zdravotní sestry, prostředí zdravotnického zařízení a další rušivé faktory. Ambultantní monitorování tlaku umožňuje jednoznačně stanovit, zda je krevní tlak vysoký (hypertenze), normální či nízký (hypotenze) a přesně klasifikuje stupeň závažnosti hypertenze a její rizikovost pro srdeční onemocnění, mozkové příhody, cévní, oční a ledvinové komplikace. Vyšetření vyloučí epizody nebezpečně nízkého krevního tlaku jako příčiny závratě nebo dokonce ztráty vědomí (synkopy).


Tato vyšetřovací metoda nemá žádná známá zdravotní rizika.